За да свържем нашия Ubuntu Server 20.04 към Wifi мрежа през конзолата трябва да изпълним следните стъпки.

 1. Намираме името на нашия Wifi адаптер (мрежова карта)
 2. Настройваме Wifi адаптера да се закача автоматично, използвайки DHCP към нашата Wifi мрежа.
  За настройване ще използваме Netplan

Е, нека започнем.


Стъпка 1
Първо ще проверим името на нашия Wifi адаптер. За да направим това ще използваме следната команда:

$ ls /sys/class/net
enp0s25 lo wlan0

В зависимост от вашата Ubuntu 20.04 система името на безжичния мрежови интерфейс (Wifi мрежова карта) ще бъде нещо подобно на: wlp3s0 или както в този случай wlan0.

Стъпка 2
Второ, отиваме в директория /etc/netplan и намираме подходящите конфигурационни файлове на Netplan. Конфигурационните файлове на Netplan са с имена като 01-network-manager-all.yaml или 50-cloud-init.yaml. Съдържанието на папката /etc/netplan можем да видим използвайки следната команда:

$ ls /etc/netplan/

Стъпка 3
Редакция на конфигурационния файл на Netplan:

$ sudo vi /etc/netplan/50-cloud-init.yaml

и добавяме следните конфигурационни данни заменяйки SSID-NAME-HERE и PASSWORD-HERE с вашите SSID мрежово име и парола:

wifis:
    wlan0:
      optional: true
      access-points:
        "SSID-NAME-HERE":
          password: "PASSWORD-HERE"
      dhcp4: true

Моля бъдете сигурни, че блокът wifis е подравнен с по-горе стоящите ethernets или version (ако присъства). Целият конфигурационен фдайл трябва да изглежда подобно на този по-долу.

# This file is generated from information provided by the datasource. Changes
# to it will not persist across an instance reboot. To disable cloud-init's
# network configuration capabilities, write a file
# /etc/cloud/cloud.cfg.d/99-disable-network-config.cfg with the following:
# network: {config: disabled}
network:
  ethernets:
    eth0:
      dhcp4: true
      optional: true
  version: 2
  wifis:
    wlan0:
      optional: true
      access-points:
        "SSID-NAME-HERE":
          password: "PASSWORD-HERE"
      dhcp4: true

Стъпка 4
Когато сме готови и запишем промените във конфигурационния файл на Netplan, можем да свържем нашият безжичен интерфейс (Wifi мрежова карта) към Wifi мрежата, изпълнявайки командата по-долу:

$ sudo netplan apply

Ако се натъкнете на проблеми можете да използвате следната команда за дебъг на ситуацията:

$ sudo netplan --debug apply

Стъпка 5
Ако всичко е минало успешно ще бъдете в състояние да видите, че вашият безжичен адаптер (Wifi мрежова карта) е свързана с мрежата използвайки командата – ip:

$ ip a

Пожелаваме Ви успех.

Адрес на оригиналната статия – https://linuxconfig.org/ubuntu-20-04-connect-to-wifi-from-command-line

Категории: Полезно